Ενοικιάσεις αυτοκινήτων

Θεσσαλονίκη

Οροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Κατά του μισθωτηρίου αυτού η Εταιρεία "ΜΕDΙΤΕRRANΕΕ" εκμισθώνει στον υπογράφοντα, μισθωτή το αυτοκίνητο το οποίο αναγράφετε στο συμβόλαιο αυτό υπό τούς ακόλουθους όρους και συμφωνίας όπως και αυτούς τους αναγραφόμενους στην μπροστινή πλευρά αυτού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Το αυτοκίνητο παραδίδεται στο μισθωτή σε καλή γενικώς κατάσταση χωρίς ελαττώματα. Ρητός ζητείται ότι κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο μισθωτής καλείτε σχετικώς, να διατυπώσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ως προς την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου.

Ο μισθωτής αναλαμβάνει να επιστραφεί στην "MEDITERRANEE" το αυτοκίνητο Και όλα τα συνοδεύοντα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα στην κατάσταση την οποία τα παρέλαβε και στον καθοριζόμενο από την συμφωνία χρόνο και τόπο. Στην αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην "MEDITERRANEE" εκτός της κανονικής χρεώσεως και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά αυτής. Η "MEDITERRANEE" διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και εξόδους του μισθωτού τού εάν και εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων της παρούσης συμφωνίας ή των κειμένων διατάξεων κατά τρόπο αντίθετο προς της συναλλαγής επικρατούσας συνήθειας ή την καλή πίστη.

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΠ

 • α) Στην περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του), ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό όλων των προκυπτουσών ζημιών και εξόδων, εάν αυτός (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός παραβίασε τους όρους της συμφωνίας αυτής, όταν όλου θεωρούνται ως ουσιώδης, νομικές διατάξεις ή ασφαλιστικούς κανονισμούς από πρόθεση ή αμέλεια, Ομοίως σε αυτή την περίπτωση, η "MEDITEARANEE" θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή εκτός από το ποσό της μισθώσεως και χρέωση τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων ως ημερήσια αποζημίωση, έως ότου το αυτοκίνητο ή το αντικατεστημένο αυτού παραδοθεί στην "MEDITERRANEE". Η υποχρέωση της αποδείξεως μικρότερης ζημιάς βαρύνει τον μισθωτή,
 • β) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου από πυρκαγιά ή κλοπή (εκτός εάν αυτές προκλήθηκαν από δική του παράλειψη ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού).
 • γ) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά του αυτοκινήτου που προέρχονται από σύγκρουση εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους της παρούσης συμφωνίας και δεχτεί μικτή ασφάλιση κατά την έναρξη της μισθώσεως, βάζοντας την υπογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη "Αποδέχομαι" στην πίσω πλευρά αυτής της σελίδας. Εάν ο μισθωτής δεν δεχτεί μικτή ασφάλεια η ευθύνη του παραμένει εις το ακέραιο.
 • δ) ,Ομοίως ο μισθωτής ευθύνεται εξ ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο μισθωτής θα καταβάλει στην "MEDITERRANEE" κατά την λήξη της μισθώσεως, εκτός εάν συνεφωνηθεί αλλιώς, τα κάτωθι ποσά.

 • α) Όλων των χρεώσεων, χρόνου και χιλιομέτρων, βάση των τιμών οι οποίες αναγράφονται στη συμφωνία αυτή.
 • β) Όλων των αναγκαίων χρεώσεων παραδόσεως και παραλαβής, οι οποίες αφορούν την παρούσα συμφωνία.
 • γ) Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.
 • δ) Οποιαδήποτε έξοδα Της "MEDITERRANEE" συμπεριλαμβανομένων και δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγο εμπροθέσμου ,πληρωμής οποιονδήποτε ποσών της παρούσης μισθώσεως.
 • ε) Οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές, πρόσθημα δικαστικά και άλλα έξοδα τα οποία επεβλήθησαν ή ήθελαν επιβληθεί στην "MEDITERRANEE" λόγο παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή, εκτός εάν στις παραβάσεις αυτές ευθύνεται η­"MEDITERRANEE". Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.
 • στ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτηθεί για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ελαστικών. Όπως και για επισκευή μηχανικής βλάβης και φθοράς του αμαξώματος του αυτοκινήτου.
 • ζ) Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις θα ανακαλούνται εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμος.

ΟΡΟI ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το αυτοκίνητο, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κλπ. Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον μισθωτή ή άλλον τρίτο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενης εγκρίσεως της "MEDITERRANEE". Ειδικότερα το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

 • ο) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα επί πληρωμής.
 • β) Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.
 • γ) Σε αγώνες ταχύτητας.
 • δ) Για ενοικίαση προς τρίτους.
 • ε) Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός του αυτοκινήτου βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης ουσίας, η οποία επηρεάζει την ικανότητα οδηγήσεώς και τις αισθήσεις του οδηγού.
 • στ) Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνιακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών.
 • ζ) υπό οποιουδήποτε τρίτου 'προσώπου εκτός εάν αυτό έχει εγκριθεί από τη "MEDITERRANEE" και αναγράφεται στον σχετικό χώρο, ο οποίος υπάρχει στην μπροστινή, πλευρά αυτής της συμφωνίας.
 • η) Για να μεταφέρει ή μετακινήσει βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά κλπ. Ο παραβαίνων αυτών των όρων ευθύνεται συγχρόνως και εξ ολοκλήρου, με τον μισθωτό ή τον εξουσιοδοτημένο οδηγό του αυτοκινήτου.
 • θ) Εκτός Ελλάδας, χωρίς προηγούμενης εγγράφου εγκρίσεως της "MEDITERRANEE".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Εάν ο μισθωτής θελήσει την napq . raq η της μισθώσεως του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την "MEDITERRANEE" προ 48 (τεσσαράκοντα οκτώ) ωρών προ της λήξεως της μισθώσεως, για να λάβει την σχετική έγκριση. Εάν παραλείψει να το πράξει αυτό, έχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παρατάσεως ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τη συμφωνία τόσο της αρχικής συμβάσεως, όσο και της παρατάσεως, είτε πρόκειται για το αυτοκίνητο είτε για άλλο αντ' αυτού (σε αντικατάστασή του).

ΕΥΘΥΝΗ

Ή "MEDITERRANEE" ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε απώλεια ή ζημιά την οποία υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μισθώσεως, εφόσον αυτές προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας αυτής (της. "MEDITERRANEE". Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η "MEDITERRANEE" δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία αξίωση δύναται να ενεργηθεί κατά αυτής.

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κλπ.) ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 (είκοσι τεσσάρων) ωρών να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

 • α) Να ειδοποιήσει την αστυνομία.
 • β) Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων όπως και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.
 • γ) Να μην αναγνωρίζει αξιώσεις τρίτων.
 • δ) Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την "MEDITERRANEE".
 • ε) Να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος.
 • στ) Να αποστείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες, στην "MEDITERRANEE".

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

 • α) Η "MEDITERRANEE" παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο σε εκείνα τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν αδείας της, δια ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του οποίου οι όροι εκλέχθηκαν οπό τον μισθωτή και τυγχάνουν της αποδοχής του.
 • β) Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και οι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντών, εκτός εάν ο μισθωτής αποδεχθεί ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων κατά την έναρξη της μισθώσεως, βάζοντας την υπογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη "Αποδέχομαι", στην μπροστινή πλευρά αυτής της συμφωνίας, όπου αναγράφονται, οι σχετικοί όροι τους οποίους ανέγνωσε και εδέχθη.
 • γ) Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτού, του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών τoυ αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και "MEDITERRANEE" δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια, φθορά κλπ. αυτών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά την διάρκεια, της μισθώσεως η "MEDITERRANEE" έχει στην διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτού, τα όποία και μπορεί να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση που ο μισθωτής θέλει να παραβεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • α) Το αυτοκίνητο ανήκει στην νόμιμη κατοχή της "MEDITERRANEE". Το παρόν είναι το μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι με κανένα τρόπο και για καμία περίπτωση εκπρόσωπος της "MEDITERRANEE". Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός αυτών, τα οποία αναφέρονται στο παραπάνω συμβόλαιο.
 • β) Κατά την διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται μετά του μισθωτού συγχρόνως και εξ ολοκλήρου.
 • γ) Ομοίως, σε περίπτωση υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου δια αντιπροσώπου, ο οποίος θα ευθύνεται συγχρόνως και εξ ολοκλήρου μετά του αντιπροσωπευομένου.
 • δ) Η παρούσα συμφωνία θα υπερισχύει κάθε άλλης, γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της "MEDITERRANEE" και του μισθωτού.
 • ε) Η "MEDITERRANEE" δεν δύναται να παραιτηθεί εκ του νόμου και συμβολαίου απορρεόντων δικαιωμάτων αυτής.

ΔΙΚAΙOΔOΣΙA

Κάθε διαφορά, η οποία μπορεί να προκύψει από την παρούσα μίσθωση μεταξύ της "MEDITERRANEE" και του μισθωτού θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.